AM viết tắt của từ gì, PM là viết tắt của từ gì
AM, PM là viết tắt của từ gì

Bình thường nếu sử dụng giờ theo hệ 24h thì chúng ta không cần ampm, nhưng nếu sử dụng hệ 12h thì phải có am, pm để phân biệt. Và hệ này cũng được sử dụng rất nhiều các bạn có thể gặp trên máy tính, điện thoại, website... Vậy AM là gì và PM là gì


  • AM: Ante Meridiem = Before midday(theo tiếng Latin) nghĩa là trước 12giờ trưa
  • PM: Post Meridiem = After midda (theo tiếng Latin) nghĩa là sau 12 giờ trưa

Tuy nhiên có thể có một số bạn thắc mắc vậy 12:00 trưa viết là AM hay PM

  • 12 giờ trưa: 12:00 PM
  • 12 giờ đêm: 12:00 AM