đánh máy vi tính

Thuật ngữ hành chính chuẩn

100 per cent premium payment
Trả lương 100%
A system of shered values/ Meaning
Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ
Ability
Khả năng
Adaptive
Thích nghi
Adjusting pay rates
Điều chỉnh mức lương
Administrator carde/High rank cadre
Cán bộ quản trị cấp cao
Aggrieved employee
Nhân viên bị ngược đãi
Aiming
Khả năng nhắm đúng vị trí
Air conflict
Mâu thuẩn cởi mở/ công khai

Allowances
Trợ cấp
Annual leave
Nghỉ phép thường niên
Application Form
Mẫu đơn ứng tuyển
Apprenticeship training
Đào tạo học nghề
Appropriate status symbols
Biểu tượng địa vị phù hợp
Arbitrator
Trọng tài
Assessment of employee potential
Đánh giá tiềm năng nhân viên
Aternation Ranking method
Phương pháp xếp hạng luân phiên
Audio visual technique
Kỹ thuật nghe nhìn
Average
Trung bình
Award/reward/gratification/bonus
Thưởng, tiền thưởng
Behavior modeling
Mô hình ứng xử
Behavioral norms
Các chuẩn mực hành vi
Benchmark job
Công việc chuẩn để tính lương
Benefits
Phúc lợi
Blank (WAB)
Khoảng trống trong mẫu đơn
Board interview/Panel interview
Phỏng vấn hội đồng
Bottom-up approach
Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên
Breakdowns
Bế tắc
Buisiness games
Trò chơi kinh doanh
Bureacratic
Quan liêu, bàn giấy
Career employee
Nhân viên chính ngạch/Biên chế
Career planning and development
Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp)
Case study
Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
Catorory A/Class A
Hạng A
Classroom lecture
Bài thuyết trình trong lớp
Coaching
Dạy kèm
Cognitive ability test
Trắc nghiệm khả năng nhận thức
Cognitive dissonance
Cảm ứng lạc điệu
Collective agreement
Thỏa ước tập thể
Collective bargaining
Thương nghị tập thể
Combination of methods
Tổng hợp các phương pháp
Comfortabe working conditions
Điều kiện làm việc thoải mái
Compensation
Lương bổng
Compensation equity
Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
Competent supervision
Kiểm tra khéo léo
Computer-assisted instruction (CAI)
Giảng dạy nhờ máy tính
Conferrence
Hội nghị
Conflict
Mâu thuẩn
Conflict tolerance
Chấp nhận mâu thuẩn
Contractual employee
Nhân viên hợp đồng
Controlling
Kiểm tra
Congenial co-workers
Đồng nghiệp hợp ý
Corporate culture
Bầu văn hóa công ty
Corporate philosophy
Triết lý công ty
Correlation analysis
Phân tích tương quan
Cost of living
Chi phí sinh hoạt
Cyclical variation
Biến thiên theo chu kỳ
Challenge
Thách đó
Daily worker
Nhân viên công nhật
Day care center
Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc
Death in service compensation
Bồi thường tử tuất
Demotion
Giáng chức
Denphi technique
Kỹ thuật Delphi
Derective interview
Phỏng vấn hướng dẫn
Desterminants
Các yếu tố quyết định
Development
Phát triển
Disciplinary action
Thi hành kỷ luật
Discipline
Kỷ luật
Discriplinary action process
Tiến trình thi hành kỷ luật
Drug testing
Trắc nghiệm sử dụng bằng thuốc
Duty
Nhiệm vụ
Early retirement
Về hưu sớm
Educatiol assistance
Trợ cấp giáo dục
Education
Giáo dục
Emerson efficency bonus payment
Trả lương theo hiệu năng Emerson
Employee behavior
Hành vi của nhân viên
Employee leasing
Thuê mướn Nhân viên
Employee manual
Cẩm nang nhân viên
Employee recording
Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác
Employee referrals
Nhờ nhân viên giới thiệu
Employee relation services
Dịch vụ tương quan nhân sự
Employee relations/Internal employee relation
Tương quan nhân sự
Employee service
Dịch vụ công nhân viên
Employee stock owndership plan (ESOP)
Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần
Employment
Tuyển dụng
Employment egency
Cơ quan nhân dụng
Employment interview/ In-depth interview
Phỏng vấn sâu
Entrepreneurial
Năng động, sáng tạo
Entry- level proferssinals
Chuyên viên ở mức khởi điểm
Envalution and follow-up
Đánh giá và theo dõi
Essay method
Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật
Esteem needs
Nhu cầu được kính trọng
Evalution of application/ Review of application
Xét đơn ứng tuyển
External environment
Môi trường bên ngoài
External equity
Bình đẳng so với bên ngoài
Extremen behavior
Hành vi theo thái cực
Fair
Tạm
Family benefits
Trợ cấp gia đình
Finalcial compensation
Lương bổng đãi ngộ về tài chính
Finalcial managerment
Quản trị Tài chính
Finger dexterity
Sự khéo léo của ngón tay
Flextime
Giờ làm việc uyển chuyển, linh động
Floater employee
Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên
Forecasting/Poresee or Forecast
Dự báo
Formal system
Hệ thống chính thức
Former employees
Cựu nhân viên
Gain sharing payment or the halsey premium plan
Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng
Gantt task anh Bonus payment
Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng
General environment
Môi trường tổng quát
General knowledge tests
Trắc nghiệm kiến thức tổng quát
Going rate/wege/ Prevailing rate
Mức lương hiện hành trong Xã hội
Good
Giỏi
Graphic rating scales method
Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị
Graphology
Khoa nghiên cứu chữ viết
Grievance procedure
Thủ tục giải quyết khiếu nại
Gross salary
Lương gộp (Chưa trừ thuế)
Group appraisal
Đánh giá nhóm
Group emphasis
Chú trọng vào nhóm
Group incentive plan/Group incetive payment
Trả lương theo nhóm
Group interview
Phỏng vấn nhóm/
Group life insuarance
Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm
Hazard pay
Tiền trợ cấp nguy hiểm
Heath and safety
Y tế và An toàn lao động
Hierarchy of human needs
Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người
Holiday leave
Nghỉ lễ (có lương)
Hot stove rule
Nguyên tắc lò lửa nóng
How to influence human behavior
Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của con người
Human resource department
Bộ phận/Phòng Nhân sự
Human resource development
Phát triển nguồn nhân lực
Human resource managerment
Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực
Human resource planning
Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực
Immediate supevisior
Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp)
In- basket training
Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ
Incentive compensation
Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS
Incentive payment
Trả lương kích thích lao động
Individual incentive payment
Trả lương theo cá nhân
Informal group
Nhóm không chính thức
Input
Đầu vào/nhập lượng
Insurance plans
Kế hoạch bảo hiểm
Integrated human resource managerment
Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể
Interlligence tests
Trắc nghiện trí thông minh
Internal employee relations
Tương quan nhân sự nội bộ
Internal environment
Môi trường bên trong
Internal equity
Bình đẳng nội bộ
Internship
Sinh viên thực tập
Intership
Thực tập sinh
Interview
Phỏng vấn
Job
Công việc
Job analysis
Phân tích công việc
Job behaviors
Các hành vi đối với công việc
Job bidding
Thông báo thủ tục đăng ký
Job description
Bảng mô tả công việc
Job enlargement
Đa dạng hóa công việc
Job enrichment
Phong phú hóa công việc
Job environment
Khung cảnh công việc
Job envolvement
Tích cực với công việc
Job expenses
Công tác phí
Job knownledge test
Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn
Job peformance
Sự hoàn thành công tác
Job posting
Niêm yết chỗ làm còn trống
Job pricing
Ấn định mức trả lương
Job rotation
Luân phiên công tác
Job satisfaction
Thỏa mãn với công việc
Job sharing
Chia sẻ công việc
Job specification
Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
Job title
Chức danh công việc
Key job
Công việc chủ yếu
Knowledge
Kiến thức
Labor agreement
Thỏa ước lao động
Labor relations
Tương quan lao động
Layoff
Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm
Leading
Lãnh đạo
Leave/Leave of absence
Nghỉ phép
Lethargic
Thụ động
Line management
Quản trị trực tuyến
Macroen environment
Môi trường vĩ mô
Managerment By Ojectives(MBO)
Quản trị bằng các mục tiêu
Manegerial judgerment
Phán đoán của cấp quản trị
Manpower inventory
Hồ sơ nhân lực
Manpower replacement chart
Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực
Manualdexterity
Sự khéo léo của tay
Marketing managerment
Quản trị Marketing
Maternity leave
Nghỉ chế độ thai sản
Means- ends orientation
Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh
Medical benefits
Trợ cấp Y tế
Mega- environment
Môi trường vĩ mô
Member identity
Tính đồng nhất giữa các thành viên
Microen environment
Môi trường vi mô
Miniaturization
Sự thu nhỏ
Mixed interview
Phỏng vấn tổng hợp
Motion study
Nghiên cứu cử động
Motivation hygiene theory
Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh
Moving expenses
Chi phí đi lại
Narrative form rating method
Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật
New employee checklist
Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới
Night work
Làm việc ban đêm
Non-Finalcial compensation
Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
Norms
Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn
Observation
Quan sát
Off the job trainning
Đào tạo ngoài nơi làm việc
Official
Chính quy, bài bản, nghi thức
Omnipotent view
Quan điểm vạn năng
On the job trainning
Đào tạo tại chổ
One-on-one interview
Phỏng vấn cá nhân
Open culture
Bầu không khí văn hóa mở
Open systems forcus
Chú trọng đến các hệ thống mở
Operational planning
Hoạch định tác vụ
Operational/task-environment
Môi trường tác vụ/công việc
Oral reminder
Nhắc nhở miệng
Organizational behavior/Behaviour
Hành vi trong tổ chức
Organizational commitment
Gắn bó với tổ chức
Organizing
Tổ chức
Orientation
Hội nhập vào môi trường làm việc
Orientation kit or packet
Bộ tài liệu Hội nhập môi trường
Outplacement
Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác
Output
Đầu ra/ xuất lượng
Outstanding
Xuất sắc
Overcoming Breakdowns
Vượt khỏi bế tắc
Overtime
Giờ phụ trội
Paid absences
Vắng mặt vẫn được trả tiền
Paid leave
Nghỉ phép có lương
Paired comparisons method
Phương pháp so sánh từng cặp
Pay
Trả lương
Pay followers
Những người/hãng có mức lương thấp
Pay grades
Ngạch/hạng lương
Pay lader/Pay scale
Thang lương
Pay leaders
Đứng đầu về trả lương cao
Pay ranges
Bậc lương
Pay rate
Mức Lương
Pay roll/Pay sheet
Bảng lương
Pay-day
Ngày phát lương
Payment for time not workerd
Trả lương trong thời gian không làm việc
Pay-slip
Phiếu lương
Peers
Đồng nghiệp
Penalty
Hình phạt
People Forcus
Chú trọng đến con người
Perception
Nhận thức
Performance
Hoàn thành công việc
Performance appraisal
Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác
Performance appraisal data
Dữ kiện đánh giá thành tích công tác
Performance expectation
kỳ vọng hoàn thành công việc
Personality tests
Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách
Person-hours/man-hours
Giờ công lao động của một người
Personnel managerment
Quản trị nhân viên
Picework payment
Trả lương khoán sản phẩm
Planning
Hoạch định
Polygraph Tests
Kiểm tra bằng máy nói dối
Poor/Unsatisfactory
Kém
Predictors
Chỉ số tiên đoán
Preliminary interview/Initianscreening interview
Phỏng vấn sơ bộ
Premium pay
Tiền trợ cấp độc hại
Present employees
Nhân viên hiện hành
Pressure group
Các nhóm gây áp lực
Principle “Equal pay, equal work”
Nguyên tắc công bằng lương bổng (Theo năng lực)
Proactive
Chủ động
Problem solving interiew
Phỏng vấn giải quyết vấn đề
Production/Services managerment
Quản trị sản xuất dịch vụ
Profit sharing
Chia lời
Programmed intruction
Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình
Promotion
Thăng chức
Psychological tests
Trắc nghiệm tâm lý
Punishment
Phạt
Physical exemination
Khám sức khỏe
Physiognomy
Khoa tướng học
Physiological needs
Nhu cầu sinh lý
Quality of work life
Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc
Quantitative techniques
Kỹ thuật định lượng
Questionaire
Bảng câu hỏi
Random variation
Biến thiên ngẫu nhiên
Ranking method
Phương pháp xếp hạng
Ratifying the agreement
Phê chuẩn thỏa ước
Rating scales method
Phương pháp mức thang điểm
Ratio analysis
Phân tích tỷ suất nhân quả
Reactive
Chống đỡ, phản ứng lại
Recruitment
Tuyển mộ
Reference and background check/Background investigation
Sưu tra lý lịch
Regression analysic
Phân tích hồi quy
Reorientation
Tái Hội nhập vào môi trường làm việc
Research and development
Nghiên cứu và phát triển
Resignaton
Xin thôi việc
Responsibility
Trách nhiệm
Résumé/Curriculum vitae(C.V)
Sơ yếu lý lịch
Retirement plans
Kế hoạch về hưu
Reward Criteria
Các tiêu chuẩn tưởng thưởng
Risk tolerance
Chấp nhận rủi ro
Role paying
Đóng kịch/nhập vai
Safety/Security needs
Nhu cầu an toàn/bảo vệ
Salary advances
Lương tạm ứng
Salary and eages administration
Quản trị lương bổng
Scanlon plan
Kế hoạch scanlon
Seasonal variation
Biến thiên theo mùa
Second shift/swing shift
Ca 2
Seft-actualization needs
Nhu cẩu thể hiện bản thân
Selection test
Trắc nghiệm tuyển chọn
Selecttion process
Tiến trình tuyển chọn
Self appraisal
Tự đánh giá
Self- employed workers
Công nhân làm nghề tự do
Seniority
Thâm niên
Services and benefits
Dịch vụ và phúc lợi
Severence pay
Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng (Giảm bien chế, cưới, tang)
Sick leaves
Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương
Simolators
Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng
Simulation
Mô phỏng
Skills
Kỹ năng/tay nghề
Social assistance
Trợ cấp Xã hội
Social needs
Nhu cầu Xã hội
Social security
An sinh Xã hội
Sound policies
Chính sách hợp lý
Specific environment
Môi trường đặc thù
Standard hour plan
Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định
Starting salary
Lương khởi điểm
Stock option
Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ
Stop- Smakong program
Chương trình cai thuốc lá
Student place ment center
Trung tâm sắp xếp cho sinh viên
Straight piecework plan
Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm
Strategic planning
Hoạch định chiến lược
Strees of work
Căng thẳng nghề nghiệp
Stress Interview
Phỏng vấn căng thẳng
Structured/Diredtive/Patterned interview
Phỏng vấn theo mẫu
Subcontracting
Hợp đồng gia công
Subordinates
Cấp dưới
Super class
Ngoại hạng
Surplus of workers
Thặng dư nhân viên
Symbolic view
Quan điểm biểu tượng
Taboo
Điều cấm kỵ
Take home pay
Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế)
Task
Công tác cụ thể
Telecommuting
Làm việc ở nhà truyền qua computer
Tell-and-listen interview
Phỏng vấn nói và nghe
Tell-and-sell interview
Phỏng vấn nói và thuyết phục
Temporary employees
Nhân viên tạm
Tendency
Xu hướng
Termination
Hết hạn hợp đồng
Termination of nonmanegerial/Nonprofessional employees
Cho nhân viên nghỉ việc
Testing for acquired immune deficency syndrome
Kiểm tra AIDS
Time payment
Trả lương theo thời gian
Time study
Nghiên cứu thời gian
Totem
Vật được thờ phụng
Two-factor theory
Lý thuyết 2 yếu tố
The appraisal interview
Phỏng vấn đánh giá
The critical incident method
Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng
The long- run trend
Xu hướng lâu dài
The natural selection model
Mô hình lựa chọn tự nhiên
The organization’s culture
Bầu không khí văn hóa tổ chức
The recruitment process
Tiến trình tuyển mộ
The resource dependence model
Mô hình dựa vào tài nguyên
The shared aspect of culture
Khía cạnh văn hóa được chia sẻ
The third shift/ Graveyard shift
Làm việc ca 3
The Unstructured/ Nonderective/Unpatterned interview
Phỏng vấn ko theo mẫu
The weighted appliction
Phương pháp tính trọng số (Tỷ lệ)
Trainning
Đào tạo
Transfer
Thuyên chuyển
Travel benefits
Trợ cấp đi đường
Trend analysis
Phân tích xu hướng
Uncertainty
Bất trắc
Unemployed
Người thất nghiệp
Unemployment benefits
Trợ cấp thất nghiệp
Unit intergration
Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị
Unofficial
Không chính thức
Vacation leave
Nghỉ hè (Có lương)
Variable
Biến số
Vestibule training
Đào tạo xa nơi làm việc
Violation of company rules
Vi phạm điều lệ của Cty
Violation of health and safety standards
Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động
Violation of law
Vi phạm luật
Vision/Vision driven
Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn
Vocational interest tests
Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp
Voluntary resignation
Xin thôi việc tự nguyện
Voluntary applicant/ unsolicited applicant
Ứng viên tự ứng tuyển
Wage
Lương công nhật
Warning
Cảnh báo
Work environment
Môi trường làm việc
Work sample tests
Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể
Work sampling
Lấu mẫu công việc
Work simplication program
Chương trình đơn giản hóa công việc
Worker’s compensation
Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động
Workhourse
Giờ làm việc
Wrist-finger speed
Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay
Written reminder
Nhắc nhở bằng văn bản
Wrongful behavior
Hành vi sai trái
Zero-Base forecasting technique
Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm

Xem thêm:
Hệ thống thuật ngữ kế toán chuẩn

NHẬN XÉT ()