đánh máy vi tính

Thuật ngữ thầu xây dựng A-V

GENERAL PROVISIONS NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Definitions  Định nghĩa
Interpretation  Diễn giải
Communications  Các cách thông tin
Law and Language  Luật và ngôn ngữ
Priority of Documents Thứ tự ưu tiên của các tài liệu
Contract Agreement  Thoả thuận hợp đồng
Assignment Nhượng lại
Care and Supply of Documents  Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu
Delayed Drawings or Instructions  Các bản vẽ hoặc chỉ dẫn cung cấp không kịp thời (trì hoãn, lỡ tiến độ, lỡ kế hoạch)
Employer’s Use of Contractor’s Documents  Việc Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của Nhà thầu
Contractor’s Use of Employer’s Documents  Việc Nhà thầu sử dụng tài liệu Chủ đầu tư
Confidential Details  Các chi tiết bí mật
Compliance with Laws  Tuân thủ luật pháp
Joint and Several Liability  Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng
Inspections and Audit by the Bank  Việc thẩm tra và kiểm toán của Ngân hàng
THE EMPLOYER  CHỦ ĐẦU TƯ
Right of Access to the Site  Quyền tiếp cận công trường
Permits, Licences or Approvals  Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chấp thuận
Employer’s Personnel  Nhân lực của Chủ đầu tư
Employer’s Financial Arrangements  Sự thu xếp tài chính của Chủ đầu tư
Employer’s Claims  Khiếu nại của Chủ đầu tư
THE ENGINEER  NHÀ TƯ VẤN
Engineer’s Duties and Authority  Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn
Delegation by the Engineer  Uỷ quyền của Nhà tư vấn
Instructions of the Engineer  Chỉ dẫn của Nhà tư vấn
Replacement of the Engineer   Thay thế Nhà tư vấn
Determinations  Quyết định
THE CONTRACTOR  NHÀ THẦU
Contractor’s General Obligations  Trách nhiệm chung của Nhà thầu
Performance Security  Bảo lãnh thực hiện
Contractor’s Representative  Đại diện Nhà thầu
Subcontractors  Nhà thầu phụ
Assignment of Benefit of Subcontract  Nhượng lại lợi ích của Hợp đồng Thầu phụ
Co-operation  Hợp tác
Setting Out  Định vị các mốc
Safety Procedures  Các quy định về an toàn
Quality Assurance  Đảm bảo chất lượng
Site Data  Dữ liệu về công trường
Sufficiency of the Accepted Contract Amount  Tính chất đầy đủ của Giá Hợp đồng được chấp nhận
Unforeseeable Physical Conditions  Điều kiện vật chất không lường trước được
Rights of Way and Facilities  Quyền về đường đi và phương tiện
Avoidance of Interference  Tránh can thiệp
Access Route  Đường vào công trường
Transport of Goods  Vận chuyển hàng hoá
Contractor’s Equipment  Thiết bị của Nhà thầu
Protection of the Environment  Bảo vệ môi trường
Electricity, Water and Gas Điện, nước và khí đốt
Employer’s Equipment and Free-Issue Material Thiết bị và vật liệu cấp Chủ đầu tư cấp
Progress Reports  Báo cáo tiến độ
Security of the Site  An ninh công trường
Contractor’s Operations on Site  Hoạt động của Nhà thầu trên công trường
Fossils Cổ vật
NOMINATED SUBCONTRACTORS  CHỈ ĐỊNH THẦU
Definition of “nominated Subcontractor”  Định nghĩa “Nhà thầu phụ được chỉ định”
Objection to Nomination  Phản đối việc chỉ định
Payments to nominated Subcontractors  Thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định
Evidence of Payments  Bằng chứng thanh toán
STAFF AND LABOUR  NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Engagement of Staff and Labour  Tuyển mộ nhân viên và lao động
Rates of Wages and Conditions of Labour  Mức lương và điều kiện lao động
Persons in the Service of Employer  Những người trong bộ máy của Chủ đầu tư
Labour Laws  Luật lao động
Working Hours  Giờ lao động
Facilities for Staff and Labour  Phương tiện cho nhân viên và lao động
Health and Safety  Sức khoẻ và an toàn lao động
Contractor’s Superintendence  Sự giám sát của Nhà thầu
Contractor’s Personnel  Nhân lực Nhà thầu
Records of Contractor’s Personnel and Equipment  Báo cáo về nhân lực và thiết bị Nhà thầu
Disorderly Conduct   Hành vi gây rối
Foreign Personnel  Nhân sự người nước ngoài
Supply of Foodstuffs  Cung cấp thực phẩm
Supply of Water  Cung cấp nước
Measures against Insect and Pest Nuisance  Biện pháp chống côn trùng và những phiền toái
Alcoholic Liquor or Drugs  Rượu hoặc ma tuý
Arms and Ammunition  Vũ khí và đạn dược
Festival and Religious Customs  Phong tục lễ hội và tôn giáo
Funeral Arrangements  Sự thu xếp tang lễ
Prohibition of Forced or Compulsory Labour  Cấm sử dụng lao động bị bắt ép, bắt buộc
Prohibition of Harmful Child Labour  Cấm sử dụng lao động trẻ em vào công việc có hại
Employment Records of Workers  Hồ sơ tuyển dụng công nhân
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP  THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ TAY NGHỀ
Manner of Execution  Cách thức thực hiện
Samples  Mẫu mã
Inspection  Kiểm tra
Testing  Kiểm định (thử)
Rejection  Từ chối
Remedial Work  Công việc sửa chữa
Ownership of Plant and Materials Quyền sở hữu về thiết bị và vật liệu
Royalties  Lệ phí sử dụng
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION  KHỞI CÔNG, CHẬM TRỄ VÀ TẠM NGỪNG
Commencement of Works  Khởi công công trình
Time for Completion  Thời gian hoàn thành
Programme  Chương trình tiến độ
Extension of Time for Completion  Gia hạn thời gian hoàn thành
Delays Caused by Authorities  Chậm trễ do Nhà chức trách
Rate of Progress  Tiến độ thực hiện
Delay Damages  Những thiệt hại do chậm trễ
Suspension of Work  Tạm ngừng công việc
Consequences of Suspension  Hậu quả của việc tạm ngừng
Payment for Plant and Materials in Event of Suspension  Thanh toán tiền thiết bị và vật liệu trong trường hợp tạm ngừng
Prolonged Suspension  Kéo dài tình trạng tạm ngừng
Resumption of Work  Nối lại công việc
TESTS ON COMPLETION  THỬ (KIỂM ĐỊNH) KHI HOÀN THÀNH
Contractor’s Obligations  Nghĩa vụ Nhà thầu
Delayed Tests  Việc thử nghiệm bị chậm trễ
Retesting  Thử nghiệm lại
Failure to Pass Tests on Completion  Không vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành
EMPLOYER’S TAKING OVER  Nghiệm thu của Chủ đầu tư
Taking Over of the Works and Sections  Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình
Taking Over of Parts of the Works  Nghiệm thu bộ phận công trình
Interference with Tests on Completion  Can thiệp vào các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành
Surfaces Requiring Reinstatement  Yêu cầu bố trí lại mặt bằng
DEFECTS LIABILITY  TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT
Completion of Outstanding Work and Remedying Defects  Hoàn thành công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót
Cost of Remedying Defects  Chi phí do việc sửa chữa sai sót
Extension of Defects Notification Period  Kéo dài thời hạn thông báo sai sót
Failure to Remedy Defects  Không sửa chữa được sai sót
Removal of Defective Work  Di chuyển công việc bị sai sót
Further Tests  Các kiểm định thêm
Right of Access  Quyền được ra vào
Contractor to Search  Nhà thầu tìm nguyên nhân
Performance Certificate  Chứng chỉ thực hiện
Unfulfilled Obligations  Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành
Clearance of Site  Dọn dẹp công trường
MEASUREMENT AND EVALUATION  ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ
Works to be Measured  Công việc cần đo lường
Method of Measurement  Phương pháp đo lường
Evaluation  Đánh giá
Omissions  Sự bỏ sót
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS  CÁC THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH
Right to Vary  Quyền được thay đổi
Value Engineering  Đánh giá công trình
Variation Procedure  Thủ tục thay đổi
Payment in Applicable Currencies  Thanh toán bằng tiền tệ quy định
Provisional Sums  Khoản tiền tạm tính
Daywork  Ngày làm việc
Adjustments for Changes in Legislation  Điều chỉnh do thay đổi luật lệ
Adjustments for Changes in Cost  Điều chỉnh do thay đổi về chi phí
CONTRACT PRICE AND PAYMENT  GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN
The Contract Price  Giá Hợp đồng
Advance Payment  Tạm ứng
Application for Interim Payment Certificates  Xin cấp Chứng chỉ thanh toán tạm
Schedule of Payments  Kế hoạch Thanh toán
Plant and Materials intended for the Works  Thiết bị và các vật liệu sẽ dùng cho công trình
Issue of Interim Payment Certificates  Cấp Chứng chỉ thanh toán tạm
Payment  Thanh toán
Delayed Payment  Thanh toán bị chậm chễ
Payment of Retention Money  Thanh toán khoản tiền giữ lại
Statement at Completion  Báo cáo khi hoàn thành
Application for Final Payment Certificate  Xin cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
Discharge  Trang trải xong
Issue of Final Payment Certificate  Cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
Cessation of Employer’s Liability  Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư
Currencies of Payment  Tiền tệ thanh toán
TERMINATION BY EMPLOYER  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ
Notice to Correct  Thông báo sửa chữa
Termination by Employer  Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
Valuation at Date of Termination  Đánh giá tại thời điểm chấm dứt
Payment after Termination  Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng
Employer’s Entitlement to Termination for Convenience  Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư
Corrupt or Fraudulent Practices  Hành vi tham nhũng hoặc gian lận
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR  TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU
Contractor’s Entitlement to Suspend Work  Quyền của Nhà thầu tạm ngừng công việc
Termination by Contractor  Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu
Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment  Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu
Payment on Termination  Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng
RISK AND RESPONSIBILITY  RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM
Indemnities  Bồi thường
Contractor’s Care of the Works  Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình
Employer’s Risks  Rủi ro của Chủ đầu tư
Consequences of Employer’s Risks  Hậu quả các rủi ro của Chủ đầu tư
Intellectual and Industrial Property Rights  Quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp
Limitation of Liability  Giới hạn về trách nhiệm
Use of Employer’s Accommodation/Facilities  Sử dụng chỗ ở/phương tiện của Chủ đầu tư
General Requirements for Insurances  Các yêu cầu chung về bảo hiểm
Insurance for Works and Contractor’s Equipment  Bảo hiểm công trình và thiết bị của Nhà thầu
Insurance against Injury to Persons and Damage to Property  Bảo hiểm tổn thương cho người và thiệt hại về tài sản
Insurance for Contractor’s Personnel  Bảo hiểm nhân lực Nhà thầu
FORCE MAJEURE  BẤT KHẢ KHÁNG
Definition of Force Majeure  Định nghĩa về bất khả kháng
Notice of Force Majeure  Thông báo về bất khả kháng
Duty to Minimise Delay  Trách nhiệm làm giảm sự trì hoãn đến thấp nhất
Consequences of Force Majeure  Các hậu quả của bất khả kháng
Force Majeure Affecting Subcontractor  Bất khả kháng ảnh hưởng đến Nhà thầu
Optional Termination, Payment and Release  Chấm dứt có lựa chọn, thanh toán và thôi ràng buộc trách nhiệm
Release from Performance  Hết trách nhiệm thực hiện

NHẬN XÉT ()