đánh máy vi tính

Affect và Effect khác nhau như thế nào?

Affect: ảnh hưởng, tác động
Effect: có tác động

- Affect: dùng khi nói đến tác động của một người hoặc vật làm ảnh hưởng đến hoặc thay đổi người và vật đó.
E.g: Smoking badly affects your health.
Hút thuốc lá ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bạn.

- Effect: là danh từ của từ “affect”, “effect” được sử dụng với nghĩa là có ảnh hưởng, có tác động đối với người hay vật nào đó.
E.g: She was deeply sleeping under the effect of the anesthetic.
Cô ta đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc mê.

- Khi “effect” được dùng với vai trò là một động từ, nó có nghĩa là thay đổi, tức là bạn tạo ra sự thay thế hoặc sửa đổi. Động từ “effect” thường được sử dụng trong những văn cảnh trang trọng.
E.g: She had to effect repairs with tape and gummed paper.
Cô ta phải dùng băng dính và giấy dán sửa tạm.
NHẬN XÉT ()