đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Advocate và Recommend

Advocate: ủng hộ
Recommend: đề xuất, khuyên

- Advocate: dùng khi ủng hộ một hành động hay kế hoạch đặc biệt nào đó bởi đó là hành động, kế hoạch đúng đắn mà người khác nên theo, có ảnh hưởng đến nhiều người.
E.g: The article advocated Government’s poverty reduction propramme.
Bài báo ủng hộ chương trình giảm nghèo của chính phủ.

- Recommend: dùng khi đưa ra một hành động hay một kế hoạch đặc biệt, và kế hoạch, hành động đó là tốt nhất do vậy khuyên người khác nên theo.
E.g: He looked so tired that I recommended a rest.
Anh ta trông thật mệt mỏi nên tôi đề nghị anh ta nghỉ ngơi.
NHẬN XÉT ()