đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa After, Afterwards và Later

After: sau
Afterwards: về sau
Later: sau này

- After: được dùng để chỉ một sự việc xảy ra sau khi nói hoặc sau một biến cố đặc biệt. “After” được dùng như một giới từ.
E.g: After the meeting, they met each other again.
Sau cuộc họp, họ lại gặp nhau.

- “After” cũng được sử dụng như một liên từ.
E.g: The little girl lived with her grandparents after her parents had divorced.
Cô bé sống cùng ông bà sau khi bố mẹ cô li hôn.

- Trong lối nói “shortly after” và “not long after” giữ chức năng như một trạng từ.
E.g: I not long after found his house.
Chẳng bao lâu sau tôi đã tìm thấy nhà anh ta.

- Afterwards: là trạng từ chung khi ta không cần nhắc đến mốc thời gian hoặc biến cố đặc biệt.
E.g: Can you visit me afterwards and tell me what you have done?
Bạn có thể đến thăm tôi sau đó và kể cho tôi nghe bạn đã làm gì?

- Later: là trạng từ chỉ thời điểm hoặc tình huống theo sau thời điểm và tình huống bạn đang nói đến hoặc là theo sau lúc đang nói.
E.g: We didn’t get in touch with each other three years later.
Chúng tôi không liên lạc với nhau ba năm sau đó.

- Cả ba từ trên đều có thể dùng sau nhóm từ chỉ thời gian, chỉ khoảng thời gian sau khi việc gì đã xảy ra.
E.g: After 5 years of his graduation, Hung has gained considerable achievements.
Sau khi tốt nghiệp năm năm, Hùng đã đạt được những thành tựu đáng kể.
E.g: I returned to my hometown two years afterwards.
Tôi đã quay trở lại quê hương hai năm sau.
Some seconds later, Diem controlled herself.
Mấy giây sau, Diễm đã kiểm soát được bản thân.
NHẬN XÉT ()