đánh máy vi tính

Sự khác nhau giữa Alike và Likely

Alike: giống như
Likely: chắc, có khả năng

- Alike: dùng khi nói về hai người hoặc vật tương tự nhau
E.g: Thang and his father are very much alike.
Bố con Thắng rất giống nhau.

- Likely: dùng để chỉ việc gì đó có thể xảy ra.
 She is likely to be furious because her eyes are red.
Cô ta chắc rất tức giận bởi ánh mắt cô ta vằn đỏ.
NHẬN XÉT ()