đánh máy vi tính

Nhận biết sự khác nhau giữa Apart và Away


Apart, away: cách

- Apart: dùng khi nói hai người hoặc vật có khoảng cách. Khoảng cách này được tính đến giữa một số người và vật trong một tập hợp.
E.g: I was standing somewhat apart from the rest.
Tôi đứng cách những người khác một chút.

- Away: dùng khi nói về một vật cách một người hay vật khác khi nó ở xa người và vật đó một khoảng cách. Khoảng cách của “away” khác với khoảng cách ở “apart” ở chỗ “away” dùng khi nghĩ đến người hoặc vật riêng lẻ chứ không phải là một tập hợp.
E.g: The sea is 4 miies away from the hotel.
Biển cách khách sạn 4 dặm.
- “away” được dùng với nghĩa “vắng mặt” tức là bạn muốn nói rằng người đó không đi làm hoặc không đi học vì ốm hay nghỉ phép.
E.g: We are away on holiday for two weeks.
Chúng tôi đi nghỉ xa trong hai tuần.
- “away” cũng được sử dụng với nghĩa làm điều gì đó liên tục.
E.g: He was still writing away furiously when the bell rang.
Anh ta vẫn còn đang hăm hở viết tiếp thì chuông reo.


NHẬN XÉT ()