đánh máy vi tính

Phân biệt Apologize và Excuse

ApoIogize: xin lỗi Excuse oneself: cáo lỗi

- Apologize: dùng khi xin lỗi ai, bạn nói rằng bạn ân hận vì đã làm việc gì đó khiến họ không bằng lòng hoặc làm phiền hay gây rắc rối cho họ.
E.g: I must apologize for not being able to meet you.
Tôi phải xin lỗi vì không thể gặp bạn được.

- Excuse oneself: dùng khi bạn đưa ra lý do giải thích cho việc bạn đã làm hoặc việc người khác không thích. Những lý do này thông thường không phải là lý do chính đáng.
E.g: Jane is always late for school and excuses himself by saying that he is stuck by traffic jam.
Jane luôn đến lớp muộn và lấy lý do rằng anh ta bị tắc đường.
NHẬN XÉT ()