-->
đánh máy vi tính

Phân biệt giữa Arrive và Reach

Arrive, reach: đến

- Arrive: dùng khi bạn nhắc đến nơi mà bạn đang đi đến. Nếu bạn muốn nhắc đến địa điểm, bạn dùng “arrive in/at”
E.g: What time did you arrive?
Bạn đến lúc mấy giờ?
- “arrive” dùng để nhấn mạnh đến sự việc có mặt ở một nơi chốn hơn là một sự việc đi đến đó.
E.g: When I arrived in England, I thought I knew English.
Khi đến Anh tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng Anh.
- “arrive” dùng nói về một sự kiện trong khoảng thời gian.
E.g: The great day has arrived.
Ngày trọng đại đã đến.

- Reach: luôn đứng trước danh từ hay đại từ chỉ nơi chốn.
E.g: When we reached their house, they had prepared everything already.
Khi chúng tôi đến nhà họ, họ đã chuẩn bị xong mọi thứ.
- “reach” cũng có thể dùng để nhấn mạnh đến cố gắng hoặc một chuyến đi dài ngày để đến nơi nào đó.
E.g: To reach that place in a week seemed to be not easy.
Để đi đến nơi đó trong vòng một tuần dường như không phải dễ dàng.

- “arrive at” và “reach” có thể được dùng với nghĩa đạt đến một quyết định hoặc tìm ra giải pháp cho điều gì đó. 
NHẬN XÉT ()