-->
đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Arrogant và Proud

Arrogant: tự cao, cao ngạo
Proud: tự hào, hãnh diện

- Arrogant: dùng khi nói về một người nghĩ là họ giỏi hơn người khác và cư xử một cách rất khó chịu.
E.g: He made me annoyed with his arrogant tone of voice.
Anh ta khiến tôi khó chịu bởi giọng nổi ngạo mạn của anh ta.
- Proud: dùng khi nói về một người cảm thấy hoặc tỏ ra sự kiêu hãnh chính đáng.
E.g: They were proud to belong to such a fine team.
Họ tự hào là mình thuộc một đội giỏi như vậy.
- “proud”: dùng khi ai đó có hay tỏ rõ lòng tự trọng, phẩm cách hay tính độc lập.
E.g: He had been too proud to ask for help.
Anh ta quả tự trọng không muốn nhờ vả ai.

Đôi khi “proud” và “arrogant” cũng có thể dùng với nghĩa như nhau. Một người tự hào (proud) là người nghĩ rằng họ tốt hơn người khác và không thèm đếm xỉa đến tình cảm và lời khuyên của người khác.
E.g: She is too proud now to be seen with her former friends.

Bây giờ cô ta quá tự đắc nên không ai nhìn thấy cô ta đi với bạn bè cũ nữa.
NHẬN XÉT ()