-->
đánh máy vi tính

Sự khác nhau giữa Apparently và Obviously

Apparently: rõ ràng
Obviously: rõ ràng, dễ hiểu, rõ rệt

- Apparently: dùng để nhấn mạnh rằng bạn đang lặp lại thông tin mà bạn đã nghe nhưng bạn không biết nó có hoàn toàn có thực hay không?
E.g: Apparently they had escaped by bribing a guard.
Rõ ràng là họ đã trốn thoát bằng cách mua chuộc một lính gác.
- “apparently” cũng được dùng khi bạn mô tả cái gì đó mặc dù bạn không chắc nó có giống cái bạn mô tả không.
E.g: Lan entered the room and said nothing, apparently to show us that she had something unusual.
Lan bước vào phòng và không nói gì, rõ ràng là để chúng ta thấy cô ấy có điều gì đó không bình thường.

- Obviously: dùng để nhấn mạnh rằng điều gì đó có thể dễ dàng nhìn thấy, chú ý hay nhận ra. Nó còn dùng để giới thiệu điều gì dễ hiểu.
E.g: She was looking at me darkly and obviously wanting to speak something.

Cô ấy nhìn tôi đầy bí hiểm và rõ ràng là muốn hỏi điều gì đó.
NHẬN XÉT ()