-->
đánh máy vi tính

Cách viết đơn trình báo mất tài sản chi tiết nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn……………..

Tôi tên là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................

Số CMND:…………. Ngày cấp:………. Nơi cấp:..........................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................

Kính trình với Quý cơ quan rằng, vào ngày… tháng… năm……, tôi có mất.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Lý do mất:.......................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

………., ngày… tháng… năm…….

Người viết đơn

Người chứng thứ 1

Người chứng thứ 2

 

 

 

Xác nhận của

Cơ quan có thẩm quyền

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()