-->
đánh máy vi tính

Cách viết đơn xin thôi việc hay nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty...................................................................

Tên tôi là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:………… Nơi cấp:............................

Bộ phận làm việc:...........................................................................................

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty…………….. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày…/…/….. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày… tháng… năm…..

Ý kiến của trưởng bộ phận

Người làm đơn

 

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()