Có nhiều cách chọn các từ, các câu, các đoạn, các hàng hoặc toàn bộ văn bản. Ở đây xin 
hướng dẫn cách chọn bằng chuột:
  • Chọn một từ bằng cách nhấp đúp con trỏ chuột lên từ muốn chọn.
  • Chọn một câu bằng cách nhấn giữ Ctrl và nhấp con trỏ chuột tại một vị trí bất kỳ 
  • Chọn một đoạn bằng cách nhấp nhanh ba lần liên tiếp tại vị trí bất kỳ của đoạn
  • Chọn một hàng bằng cách nhấp vào đầu hàng cần chọn
  • Chọn toàn bộ văn bản thì chắc nhiều bạn cũng đã biết với phím Ctrl + A.

trợ giúp word