đánh máy vi tính

Phân biệt giữa Admission và Admittance

Admission: sự gia nhập, việc đi vào
     Admittance: việc đi vào

- Admission: dùng để chỉ việc đi vào những nơi công cộng như nhà hát, bảo tàng, bệnh viện...
E.g:  Admission to national museums is free for children under 10.
Trẻ em dưới 10 tuổi được vào các bảo tàng quốc gia miễn phí.

- Admittance: dùng để chỉ việc đi vào một nhà riêng. Từ này cũng được dùng để viết trên các bảng hiệu.
E.g: I wondered how he gained the admittance to my house.
Tôi tự hỏi làm cách nào mà anh ta vào được nhà tôi.
NHẬN XÉT ()