đánh máy vi tính

Phân biệt sự khác nhau giữa Above và Over

Above; over: ở trên
- Cả “above” và “over” dùng để chi vị trí và độ cao. Nếu có hai vật, một vật cao hơn vật kia và đường nối hai vật không phải là đường thằng thì dùng “above”.
♦ The trees rose above the houses.
Cây cối mọc cao hơn nhà cửa.
Over: dùng để chỉ hành động ngang qua và đến phía cuối của vật gì.
♦ The birds were flying over the roof.
Chim chóc đang bay lượn trên mái nhà
- “above” và “over” dùng để chỉ chức vụ cũng như tương quan với người khác. Khi một người có chức vụ cao hơn người khác dùng “above”, còn khi ra lệnh hoặc chỉ dẫn cho ai dùng “over”.
♦ She looked at me as if she were in a position above me.
Cô ta nhìn tôi như thể cô ta ở vị trí cao hơn tôi.
- “above” và “over” có thể dùng để chỉ một điểm cao hơn điểm khác, đặc biệt là điểm mốc trên cân.
♦ His above six feet makes me surprised.
Việc anh ta cao hơn sáu feet khiến tôi ngạc nhiên
- “above” và “over” dùng, cho một vật thẳng đứng ở phía trên vật khác.
♦ We hung the fan above the table.

Chúng tôi treo quạt thẳng phía trên bàn.
NHẬN XÉT ()