đánh máy vi tính

Sự khác nhau giữa Assurance và Insurance

Assurance, Insurance: bảo hiểm

- Assurance: được dùng để chỉ “bảo hiểm nhân mạng” (life assurance). Khi tham gia hệ thống bảo hiểm này, bạn đều đặn nộp tiền cho công ty bảo hiểm. Khi bạn qua đời, thân nhân của bạn sẽ lĩnh được một số tiền.
E.g: They have signed a life assurance policy for their mother.
Họ đã kí một hợp đồng bảo hiểm tính mạng cho mẹ của họ.

- Insurance: hợp đồng do một công ty hoặc tổ chức xã hội, hoặc nhà nước làm để đảm bảo đền bù, mất mát, thiệt hại, ốm đau... bằng việc bạn đóng tiền thường kỳ. Trong những trường hợp này, người ta không dùng “assurance”.
E.g: People without Insurance had to pay for their repairs.
Những người không có bảo hiểm phải trả tiền cho các khoản sửa chữa của họ.
NHẬN XÉT ()