-->
đánh máy vi tính

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ VIẾT ĐƠN XIN HỌC BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày… tháng… năm……

 

ĐƠN XIN HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.................................................................

1. Họ và tên học sinh:.....................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................

3. Hộ khẩu thường trú:....................................................................................

4. Họ tên bố:.............................................. Nghề nghiệp:...............................

- Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

- Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:………… Nơi cấp:..........................

- Hộ khẩu thường trú:......................................................................................

5. Họ tên mẹ:.............................................. Nghề nghiệp:...............................

- Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

- Số CMND/CCCD:…………. Ngày cấp:………… Nơi cấp:..........................

- Hộ khẩu thường trú:......................................................................................

Em xin cam đoan:

- Tuyệt đối chấp hành mọi nội quy kỉ luật học tập và lao động của nhà trường.

- Những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Cam đoan của phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TẢI ĐƠN Ở ĐÂY

NHẬN XÉT ()