-->
đánh máy vi tính

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại chi tiết nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện………………

Họ và tên:........................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số CMND:…………… Ngày cấp:…………. Nơi cấp:....................................

Số điện thoại:..................................................................................................

Bộ phận:…………………………………….. Chức vụ:...................................

Nay tôi làm đơn này khiếu nại về:...................................................................

Nội dung khiếu nại:.........................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Lý do khiếu nại:..............................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(Cung cấp tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có)

Tôi đề nghị:

- Xem xét, xác minh lại hành vi/quyết định;

- Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chính sách đã đề ra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng;

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong Quý cơ quan sớm xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày… tháng… năm…….

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()