-->
đánh máy vi tính

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN XIN THÔI VIỆC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty……………..

Tôi tên là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Số CMND/CCCD:………….. Ngày cấp:………… Nơi cấp:...........................

Chức vụ:..........................................................................................................

Bộ phận:.........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày…/…/…….

Lý do:..............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:………………….. Bộ phận:............................

Các công việc được bàn giao:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi xin cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

NHẬN XÉT ()