-->
đánh máy vi tính

Cam kết không sử dụng điện thoại dành cho sinh viên

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….

CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Kính gửi:    - Ban Giám hiệu trường………………….

                   - Thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp……………

Em tên là:................................................ Sinh ngày:.......................................

Mã sinh viên:.......................................... Lớp:................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................

Giáo viên chủ nhiệm:........................................................................................

Hôm nay, ngày… tháng… năm……., trong tiết……………..môn…………………do cô giáo…………………..giảng dạy, em đã có hành vi sử dụng điện thoại trong giờ học. Bản thân em nhận thấy đây là hành vi vi phạm đến nội quy, quy chế của nhà trường và thiếu ý thức tôn trọng giáo viên giảng dạy.

Em đã nhận ra lỗi của mình và làm bản cam kết này: Cam kết không sử dụng điện thoại trong giờ học.

Em xin hứa sẽ tuân thủ và thực hiện đúng nội dung của bản cam kết. Nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 Sinh viên cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()