-->
đánh máy vi tính

Cam kết không tiết lộ thông tin

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm……..

CAM KẾT KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

- Căn cứ Hợp đồng số…………ký ngày…. tháng…. năm……..;

- Căn cứ nhu cầu của các bên.

Họ và tên:............................................................... Sinh ngày:........................

Số CMND/CCCD:…………… Ngày cấp:............... Nơi cấp:...........................

Nơi ĐKHKTT:................................................................................................

Nơi ở hiện tại:..................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................................................................

Tôi xin cam kết sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong quá trình được Ông Nguyễn Văn A ủy quyền thực hiện nội dung công việc như Hợp đồng mà hai bên đã giao kết ngày… tháng… năm……..

Trong quá trình thực hiện, nếu tôi vi phạm cam kết gây ảnh hưởng đến Ông Nguyễn Văn A, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo điều khoản quy định rõ trong Bản hợp đồng số………….ký ngày… tháng… năm………

 NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()