-->
đánh máy vi tính

Công văn từ chối buổi làm việc

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Số:…./……..

V/v: Từ chối tham gia lịch làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

……….., ngày … tháng … năm…… 

CÔNG VĂN TỪ CHỐI BUỔI LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………………..

           - Căn cứ ……………….;

           - Căn cứ Giấy mời số…. ngày…/…/….. của …………… về việc tham gia làm việc.

Tên Công ty:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………….

Mã số thuế/GCNĐKDN:……………………. cấp ngày……/…../…….. bởi ………………….

Số điện thoại:……………………………. Số Fax:………………………….

Được đại diện bởi:

Ông: ……………………

Chức vụ:……………………………

CMND số : ………….. Ngày cấp : …… Tại : ………

Ngày sinh : …………………………………..

Địa chỉ thường trú : …………………………

Thay mặt Công ty…… tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………………

(Ví dụ: Ngày…./…./…… Công ty tôi có nhận được Giấy mời số….. ngày…./…../…… của Tòa án nhân dân quận………. về việc tham gia phiên làm việc vào ngày…/…./………

Tuy nhiên, do một số lý do sau:…………………….

Tôi xin thay mặt Công ty từ chối tham gia lịch làm việc vào ….giờ ngày…/…/….. theo Giấy mời số…. ngày…/…/….. của Tòa án nhân dân quận…………… và kính đề nghị Quý Tòa có thể xem xét hoãn phiên làm việc này theo quy định của pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin đã nêu trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những thông tin này, kính mong ……… xem xét về việc vắng mặt trong phiên làm việc trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Công ty……;

- Lưu:…………

TM. CÔNG TY……………

GIÁM ĐỐC/…..

(Đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()