-->
đánh máy vi tính

Công văn từ chối hợp tác

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Số:…./……..

V/v: Từ chối hợp tác với Công ty………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày … tháng … năm…… 

CÔNG VĂN TỪ CHỐI HỢP TÁC

Kính gửi: - Công ty……….

                                                           - Ông(Bà)……. - Giám đốc Công ty ……..

- Căn cứ yêu cầu hợp tác số…. ngày…./…./……. của Công ty………………………………………

Tên Công ty:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………..

Mã số thuế/GCNĐKDN:……………………. cấp ngày……/…../…….. bởi ………………….

Số điện thoại:……………………………. Số Fax:……………………………………………..

Được đại diện bởi:

Ông: ……………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

CMND số : ……………. Ngày cấp : ……………….. Tại : …………………………………….

Ngày sinh : ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

(Phần này cần trình bày thời gian nhận được yêu cầu hợp tác, được yêu cầu hợp tác về việc gì và lí do từ chối hợp tác.

Ví dụ: Ngày…tháng…năm… Công ty tôi đã nhận được yêu cầu hợp tác của Công ty TNHH Xây dựng ABC thi công công trình………………………………………………………………

Sau khi nhận được yêu cầu, Công ty chúng tôi đã cân nhắc các công việc hiện tại ở Công ty cũng như sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, do một số lý do sau: …………………………………………., Công ty tôi đã ra quyết định từ chối yêu cầu hợp tác của Công ty TNHH Xây dựng ABC theo Quyết định số….. ngày …/…./….. của……………)

Vì vậy, công ty tôi làm công văn này để trả lời yêu cầu hợp tác của Quý Công ty với nội dung trả lời là từ chối yêu cầu hợp tác của Quý Công ty và mong rằng sẽ có cơ hội hợp tác với Quý công ty trong thời gian sắp tới và hai bên có thể trở thành đối tác lâu dài sau này!

Thay mặt Công ty……………….…, tôi xin chân thành cám ơn sự thiện chí của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Công ty……;

- Lưu:…………

TM. CÔNG TY……………

GIÁM ĐỐC/…..

(Đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()