-->
đánh máy vi tính

Mẫu đơn báo mất sổ đỏ

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện………., thành phố/tỉnh……….

Trích yếu:........................................................................................................

Tôi tên:............................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân:.......................................................

Ngày cấp:……………………………… Nơi cấp:..............................................

Thường trú tại:.................................................................................................

Kính trình với Quý cơ quan rằng, vào ngày… tháng… năm………, trên đường từ địa chỉ……………………về địa chỉ………………thuộc địa phận..........................

Tôi có làm mất 1 túi xách trong đó có giấy tờ tùy thân, tiền và đặc biệt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) mang tên tôi là Nguyễn Thu B.

Lý do mất chứng nhận quyền sử dụng đất:........................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

…………., ngày… tháng… năm…….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người chứng thứ nhất

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người chứng thứ hai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT ()