-->
đánh máy vi tính

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

 KÍCH VÀO ĐÂY TẢI MẪU VỀ.


ĐẢNG BỘ XÃ/PHƯỜNG…..

CHI BỘ TRƯỜNG……

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

………., ngày… tháng… năm…….

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:    - Đảng ủy xã/phường…………….

                   - Chi ủy chi bộ trường……………

Tên tôi là:.........................................................................................................

Ngày sinh:………………… Giới tính:…………….. Dân tộc:...........................

Nơi sinh:..........................................................................................................

Trú quán:.........................................................................................................

Đơn vị công tác:...............................................................................................

Ngày vào Đảng:...............................................................................................

Ngày chính thức:..............................................................................................

Nơi vào Đảng:..................................................................................................

Số thẻ Đảng viên:.............................................................................................

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do:...................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Kính mong Đảng ủy xã/phường…………. và Chi ủy chi bộ trường…………xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ()